2016-03-25 Ireland v Switzerland

2016-06-11 Albania v Switzerland