2019-11-03 Ireland v Canada

2019-10-09 Ireland v Ukraine

2019-09-10 Ireland v Bulgaria

2019-09-05 Ireland v Switzerland

2019-09-03 Ireland v Montenegro

2019-05-03 Ireland v Greece

2019-03-26 Ireland v Georgia

2019-01-13 Ireland O55s v O60s

2018-11-15 Ireland v Northern Ireland

2018-11-14 Ireland v Germany

2018-10-16 Ireland v Wales

2018-10-13 Ireland v Denmark

2018-09-25 Liam Miller Tribute

2018-04-10 Ireland v Holland

2018-03-25 Ireland v USA

2018-03-22 Ireland v Iceland

2017-11-14 Ireland v Denmark

2017-10-06 Ireland v Moldova

2017-09-05 Ireland v Serbia

2017-06-11 Ireland v Austria

2017-06-08 Ireland v Iceland

2015-08-16 Ireland v Northern Ireland

2015-11-16 Ireland v Bosnia

2016-03-25 Ireland v Switzerland

2016-03-29 Ireland v Slovakia

2016-04-05 Ireland v Germany

2016-04-07 Ireland v Azerbaijan

2016-04-10 Ireland v Poland

2016-06-13 Ireland v Sweden

2016-06-22 Ireland v Italy